Ochrana osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Tato směrnice upravuje podmínky zpracování osobních údajů všech klientů společnosti
  ONYX REALITY s.r.o., IČO: 283 44 685 se sídlem Královopolské Vážany 224,
  Rousínov, PSČ 683 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
  v Brně, oddíl C, vložka 62699, jako správcem osobních údajů, kteří společnost kontaktují
  prostřednictvím formuláře pro odhad ceny nemovitosti uvedeného na stránkách
  společnosti pod odkazem: https://onyxreality.cz/chci-prodat/.
 2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
  volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost ONYX REALITY s.r.o.,
  IČO: 28344685 se sídlem Královopolské Vážany 224, Rousínov, PSČ 683 01 (dále jen:
  „správce“).
 3. Kontaktní údaje správce jsou: ONYX REALITY s.r.o., adresa: Královopolské Vážany
  224 Rousínov 683 01, email: m.mejtil @onyxreality.cz.
 4. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
  osobě.
 5. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
  identifikovat, především odkazem na určitý identifikátor, a to zejména: jméno,
  identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
  prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské
  identity této fyzické osoby.

II.
Typy shromážděných osobních údajů

Shromažďovány jsou pouze osobní údaje za účelem realizace nabízených služeb nebo
oprávněného zájmu správce. Jde o údaje:

 • jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo,
 • údaje o nemovitostech, které jsou předmětem nabízených služeb
 • údaje z veřejných evidencí.

III.
Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování realitních služeb zejména v souvislosti
s plněním uzavřených smluv a objednaných služeb ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro poskytování těchto realitních služeb.
Jedná se zejména o následující účely:

 • poskytování realitních služeb
 • informování o stavu poskytované realitní služby
 • doručení písemných dokumentů spojených s poskytováním realitních služeb.

IV.
Osobní údaje sdílené s třetími stranami

Některé realitní služby je možno poskytnout dle platných právních předpisů pouze za
předpokladu nutné spolupráce s třetími stranami. Osobní údaje jsou třetím stranám poskytovány
podle povahy věci. Třetí strany jsou vázány mlčenlivostí a poskytnuté osobní údaje jsou
oprávněny poskytnout pouze k těm účelům, k jakým jim byly správcem poskytnuty.

V.
Doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude ze strany správce probíhat pouze po dobu poskytování realitní
služby nebo trvání oprávněného zájmu správce.

VI.
Práva spojená s ochranou osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má osoba, jejíž údaje byly zpracovány
následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat,
 • právo osobní údaje opravit či doplnit,
 • právo požadovat omezení zpracování,
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech.

VII.
Ochrana osobních údajů

Správce přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití
osobních údajů.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním vašich kontaktních údajů skrze náš formulář uvedený na stránkách pod odkazem:
  https://onyxreality.cz/chci-prodat/ spolu s následným odsouhlasením „Souhlasu se
  zpracováním osobních údajů“ uvedeného u formuláře pro odhad ceny nemovitosti
  potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu
  přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní
  na webových stránkách: https://onyxreality.cz/.